Alpha Academy ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรม

Alpha Academy นำเสนอโครงการ

Last Updated by 1 on 2024-07-23 08:46:24

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 481


Alpha Academy ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “โครงการ Alpha Academy” ซึ่งเป็นระบบการเรียนการศึกษาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน  ในกิจกรรม Show & Share การประกวดสื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “ (SoTL8 : The Next Normal Education) จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Search
Leave a Comment: