CAMT จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนพระหฤทัย

อบรมกลุ่ม เชียงใหม่

Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 86


CAMT จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Portfolio โรงเรียนพระหฤทัย

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จัดอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการจัดทำ Portfolio สำหรับใช้ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Search
Leave a Comment: