Alpha Academy

Alpha Academy ระบบการเรียนการสอนรูปแบบสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างมาตรฐานด้านองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital skill) ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสหกรรมดิจิทัล

All Course Project
E-commerce 2
 • การประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์
 • การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับร้านค้าออนไลน์
 • การวางแผน SEO สำหรับร้านค้าออนไลน์
 • ภาพรวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
E-commerce 1
 • ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การทำการตลาดออนไลน์
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า


การพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
 • ตัวดำเนินการทางตรรกะ
 • โครงสร้างทางเลือกพื้นฐาน
 • ข้อมูลอาร์เรย์ขั้นสูง

เทคโนโลยีการจัดการเว็บไซต์ 1
 • การจัดสรรสัดส่วนของเอกสาร HTML
 • การจัดการกับ Navigation
 • การฝังรูปภาพใน HTML document
 • การสร้างแถบข้าง Aside

Web Designing
 • Web Management
 • HTML Markup part 1
 • HTML5 Page Structures
 • Basic CSS

Web Management 2
 • เริ่มต้นเขียน Java Script
 • ตัวแปร Variables
 • ชนิดข้อมูล Data types
 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
Python 1
 • Data and Variables
 • Sequential Structure
 • Array
 • Function
Python 2
 • Control flow
 • Python Tuples
 • Python Classes and Objects
 • Python Lists
Basic Game Development
 • การออกแบบเกมเบื้องต้น
 • มุมกล้องและแสง
 • เสียงและดนตรีประกอบ
 • การสร้างตัวละครให้กระโดด